14.09.2020

 

Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Seoses OÜ Ahja  Soojus ja OÜ Vastse-Kuuste Soojus ühinemisega AS-iga Põlva Soojus ning sellest tulenevate soojuse tootmiseks vajalike kulutuste vähenemisega otsustas AS Põlva Soojus nõukogu kehtestada Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele müüdava soojuse uued piirhinnad.

Enne ühinemist kehtinud hinnad:
Ahja võrgupiirkond 63.70 €/MWh ja käibemaksuga 76.44 €/MWh
Vastse-Kuuste võrgupiirkond 69.00 €/MWh ja käibemaksuga 82.80 €/MW
Alates 01. september 2020 uued soojuse piirhinnad:
Ahja 58.70 €/MWh (käibemaksuga 70.44 €/MWh)
Vastse-Kuuste 64.00 €/MWh (käibemaksuga 76.80 €/MWh)

 

Soojust soovides,

Tarmo Kirotar

AS Põlva Soojus juhatuse liige

 

 

 

14.09.2020

Soojustorustike ümberehitustöödest aastal 2020

AS Põlva Soojus esitas 13.09.2019 vastavalt toetuse andmise tingimustele taotluse nr 4-17/4495-1 rakendusüksusele SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Põlva linna Tere piirkonna ja Vabriku-Lao piirkonna soojustorustik“.

Projekti kogumaksumus on 401 105 eurot. Taotletud toetuse määr on 50% summas 200 552,50 eurot ja omafinantseeringu summa 200 552,50 eurot.

Projekti eesmärk on ühendada Savi-Jaama tänava kaugküttevõrk Lao -Vabriku tänava võrguga ja rekonstrueerida Lao -Vabriku tänava küttevõrgustik. Vähendada soojuskadusid renoveerimata torustikes ja seeläbi maagaasi kasutust. Paigaldatavate torustike pikkus kokku 1 200 m.

Ehitustööde aluseks on Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030.

Projekt sai alguse 16.03.2020 ja lõpetamise kuupäev haljastuse korda tegemisega  27.05.2021.

Objekti projekteerija on OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitushanke võitjana on tööde teostaja OÜ Tartal Grupp. Omanikujärelevalve hanke võitjana osutab teenust OÜ Keskkonnaprojekt.

Toetatava tegevuse väljundnäitajad koos sihttasemega saavad olema soojusenergia kao vähenemine 148 MWh, arvestuslik CO2 vähenemine 32 tCO2 ekv/a.

Soojatorustike  kogupikkus Põlvas on ligi 15 km. Maapealseid soojatorustikke on jäänud veel 168 m (Põlva Kaubamaja ja kiriku juures).

Uute torustike osakaal aastal 2017 oli 56 % (8 350 m), 2018. aasta lõpuks 9 352 m ehk 62%.

Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas soojustorustikke vastavalt 771,5 ja 428,3 m. 2017. aastal 1 882, 4 m, 2018. aastal 1002 m ja 2019. aastal 1 450 m. Hetkel siis töös 1 200 m.

Renoveeritud torustike osakaal Põlvas 73 % ja peale käimasoleva projekti teostumist 80%.

AS Põlva Soojusega liitunud Ahjal on torustiku pikkus 240 m ja maapealset 50 m ulatuses.

Alates augustikuust on jõustunud OÜ Vastse-Kuuste Soojus jagunemine jaotumise teel nii, et edaspidi tegelevad ja vastutavad sooja- ja veemajanduse eest vastavalt  AS Põlva Soojus ja AS Põlva Vesi.

Vastse-Kuustes on soojatorustike kogupikkus 880 meetrit.

Oleme väga tänulikud soojatarbijatele ja kaugküttega otseselt mitte seotud  inimeste mõistvale suhtumisele ning Põlva vallaametnikele hea koostöö eest, et suuremahulised ja keerukad tööd  oma teostuse leiaksid.

Eilsete, tänaste ja homsete tööde eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt. Rõõm on ka tõdeda, et Põlva vallas toimub ulatuslik kortermajade renoveerimine.

Aktsiaseltsil Põlva Soojus on 01.08.2020 seisuga soojuse tarbijaid koos Ahja ja Vastse -Kuustega 145 ja soojusega varustatavaid hooneid 161.

Soojust soovides,

AS Põlva Soojus

 

Teade soojusenergia katkestusest

 

Seoses uue kaugküttetorustiku ühendustöödega on Lina piirkonnas soojusenergia katkestus alates 11.08.19. kell 23.00 kuni 13.08.19. kell 21.00.

Info mob. 506 7295 Mati Eelmäe

AS Põlva Soojus

 

 

31.07.2019

Põlva võrgupiirkonnale müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Hea soojatarbija!

AS Põlva Soojus annab teada, et seoses soojuse tootmiseks kasutatavate kütuseliikide  hinnakasvu tõttu oleme sunnitud jätkusuutlikkuse tagamiseks Põlva võrgupiirkonnas kehtestama Konkurentsiameti otsusega  29.07.2019 nr 7-3/2019-033 kooskõlastatud piirhinna käibemaksuta 51,98 eurot megawatt-tunni eest (käibemaksuga 62,38 €/MWh), mis hakkab kehtima 01. september 2019. Hetkel kehtiv piirhind on 51,14 €/ MWh (käibemaksuga 61,37 €/MWh).

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

Soojustorustike ümberehitustöödest aastal 2019

Suurim ja ulatuslikum ümberehitustöö 2019. aastal on Põlva linna jaotustorustiku osaline renoveerimine, mis saab alguse Pärna tn – Kesk tn ristmikust ja lõpeb Mesimummi lasteaia kõrval asuvas Lina soojussõlmes (Lina tn 9). Lina soojussõlmest jätkub 190 meetrise lõigu ehitus Lina tn 18 ja Vahtra tn 8 ühenduseni. Osaliselt puudutab ehitus ka Jaama tn kõnnitee 220 meetrist lõiku (Jaama – Roosi ristmikust kuni Jaama 8a) ja Roosi tn 90 meetrist lõiku (Roosi 13 – Lina 7).

Renoveeritava ja uue torustiku pikkus on 1400 m.

Ehitushanke võitjana on tööde teostaja OÜ Tartal Grupp. Projekteerija OÜ Keskkonnaprojekt.

Omanikujärelevalve teenust osutab OÜ Doran.

AS Põlva Soojus esitas 26.02.2018 SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse Kesk, Roosi ja Lina tänava kaugkütte jaotustorustiku renoveerimiseks. 06.06.2018 otsusega nr 1-25/121 taotlus rahuldati. Toetuse maksimaalne määr on 46,58% nimetatud projekti abikõlblike kulude maksumusest. Rahalises väljenduses 272 737 €. Omafinantseeringu summa 312 787 €.

Projekti abikõlblikkuse periood algas 28.02.2018 ja lõpeb 30.12.2019.

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks.

Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Projekti tulemusena väheneb Põlva võrgupiirkonna trassikadu 724 MWh võrra ja seeläbi vähendatakse maagaasi tarbimist 23 640 m³ võrra. Maagaasi tarbimise vähendamisel paisatakse keskkonda 45,4 tonni vähem süsinikdioksiidi aastas.

Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimise tulemusena kaob linnapildist maapealne torustik.

Uue jaotustorustiku kaudu saab soojuse edastamine tagatud olema käesoleva aasta augusti- ja septembrikuu jooksul. Taastustööd peavad olema lõpetatud oktoobri alguseks.

Ehitustööde aluseks on Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030.

Alanud ehitustööd toovad erinevatel aegadel kaasa muutusi liikluskorralduses Kesk, Jaama ja Roosi tänavatel ning osaliselt parkimises Pärna tänava kõrval asuval vanal turuplatsil seoses ehitusmaterjalide ladustamisega.

Ehituse ajal tagame soojuse ja soojavee tarbimise.

Loodame väga meie tarbijate mõistvale suhtumisele, sest tegemist saab olema suuremahulise ja keerulise tööga.

Tänase seisuga on trasside kogupikkus Põlva võrgupiirkonnas ligi 15 km. Sellest maapealsed trassid 1400 m (9%). Uute trasside osakaal aastal 2017 oli 56 % (8350 m), 2018. aasta lõpuks 9400 m ehk 62%.

Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas soojustorustikke vastavalt 771,5 m ja 428,3 m. 2017. aastal 1882, 4 m ning 2018. aastal 1002 m.

Aktsiaseltsil Põlva Soojus on 30.04.2019 seisuga soojuse tarbijaid 127 ja soojusega varustatavaid hooneid 149.

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

 

AS Põlva Soojuse Põlva ja Ahja võrgupiirkonnale müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Hea soojatarbija

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 21.12.2018 nr 7-3/2018-157 on AS Põlva Soojusele kooskõlastatud soojusenergia piirhinnaks Põlva võrgupiirkonnas 51,14 €/ MWh, millele lisandub käibemaks. Hind rakendatakse alates 01.02.2019.

AS Põlva Soojuse Ahja võrgupiirkonna soojusenergia hind alates 01.01.2019 on 63,70 €/ MWh (kooskõlastatud piirhind 66,20 €/ MWh).

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

 

Ühinemisleping AS Põlva Soojus ja OÜ Ahja Soojus

Põlva võrgupiirkonnale müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Hea soojatarbija!

AS Põlva Soojus annab teada, et seoses soojuse tootmiseks kasutatavate kütuseliikide hinnakasvu tõttu oleme sunnitud jätkusuutlikkuse tagamiseks Põlva võrgupiirkonnas kehtestama Konkurentsiameti otsusega  12.11.14 nr 7.1-3/14-089 kooskõlastatud piirhinna käibemaksuta 49,00 eurot megawatt-tunni eest (käibemaksuga 58,80 €/MWh), mis hakkab kehtima 01. september 2018.

Uue piirhinna kehtestamine on tingitud eelkõige hakkepuidu hinna märgatavast tõusust. Antud taastuvkütusega toodetakse kuni 2/3 katlamajast väljastatavast aastasest soojuse kogutoodangust.

Soojust soovides,

AS Põlva Soojus

 

Soojustorustike ümberehitustöödest aastal 2017

Suurim ja ulatuslikum ümberehitustöö 2017. aastal saab olema Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine. Uus tn 4 kambrist kuni Edu parkla kambrini vahetatakse välja vana soojustorustik. Lisaks saavad uue torustiku Kesk 40, Kesk 38, Uus 9 ja Uus 7.

Teise lõiguna vahetatakse soojustorustik välja Uus 4 kambrist kuni J. Käisi 3 kambrini ja uued sisendid saavad Põlva Haigla ning Põlva Spordikooli ujula.

Rekonstrueerimist vajav kaugküttetorustik on rajatud aastatel 1974-77. Torustik on aja jooksul oksüdeerunud ja esineb lekkeid. Toru isolatsioon on halvas seisukorras. Torustik paikneb betoonkünades, mille drenaaž ei ole piisav ja sademeveed ujutavad kanalid üle ning torude isolatsioon saab kahjustada. Tagajärjeks on suhteliselt suur soojuse kadu. Nendel lõikudel on viimastel aastatel esinenud ka mitmeid torustiku avariisid.

Selle projektiga peab saama lahendatud amortiseerunud kaugkütte jaotustorustike rekonstrueerimine pikkusega 535 m ning antud lõiku jäävate hoonete ühendustorustike rekonstrueerimine pikkusega 298 m. Eesmärgiks on soojuskao vähendamine 544 MWh võrra aastas ja soojuse saamiseks maagaasi põletamisel tekkiv CO2 koguse vähendamine 22 tonni võrra.

Projekti „Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine“ abikõlblike kulude maksumus on 303 856 eurot. Riik toetab antud projekti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu Ühtekuuluvusfondist 151 928 euro ulatuses. AS Põlva Soojus omafinantseeringu osakaal on 151 928 eurot.

Juunikuus algavad ehitustööd toovad kaasa muutusi liikluskorralduses ja parkimises. Oleme hankes esitanud nõude, et soojusenergia katkestused toimuvad öisel ajal, kuna tarbijatel peab suvel olema tagatud soe vesi hommikust õhtuni. Loodame väga meie tarbijate mõistvale suhtumisele, sest tegemist saab olema suuremahulise ja keerulise tööga.

Teistest olulisematest töödest võib esile tuua J. Käisi tänava ümberehitustöödega kaasneva tee alla jäävate lõikude renoveerimise kogupikkusega 193,4 m ning Põlva Maavalitsusse mineva soojatorustiku väljavahetamise pikkusega 142,2 m. Tuglase tänava kõnnitee rajamisega toimub torustiku uuendus 135 m ulatuses ning uue soojustorustiku ehitame Põlvasse rajatavale keskväljakule. Trassi pikkuseks 220 m.

Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas soojustorustikke vastavalt 771,5 m ja 428,3 m. Aktsiaseltsil Põlva Soojus on hetkeseisuga soojatarbijaid 104 ja soojusega varustatavaid hooneid 143.

 

Teade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti “Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine” raames.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 31.03.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Hea soojatarbija!

Alates 01. detsembrist 2016 on AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 45,54 eurot megawatt-tunni eest ja koos käibemaksuga 54,65 €/MWh.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet kooskõlastas oma  otsusega  12.11.14 nr 7.1-3/14-089 AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale hinnavalemi ja selle alusel müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 47,94 €/MWh.
Piirhind sisaldab negatiivset korrektsiooni  -1,06 €/MWh soojuse müügimahu 26596 MWh täitumiseni. Pärast negatiivse korrektsiooni täitumist on soojuse piirhinnaks 49,00 €/MWh.

 

UUS PUIDUHAKKEL TÖÖTAV KATEL TÖÖS

Ettevõte on juurutanud projekti „Põlva linna J.Käisi tn katlamaja üleviimine taastuvale kütusele“. Uue, hakkepuidul töötava 4MW võimsusega katla käivitamisega väheneb ettevõtte sõltuvus imporditavast maagaasist, samuti alandab taastuvkütuse kasutamine soojuse hinda. Uue katlaga on võimalik toota kuni 2/3 katlamajast väljastatavast aastasest soojuse kogutoodangust.

Projekti  maksumus oli  1 147 000 eurot, selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 565 500 euroga Kyoto saastekvootide müügist saadud vahendite arvel.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet kooskõlastas oma 18.11.2013 otsusega nr 7.1-3/13-101 AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 66,57 €/MWh. Piirhind sisaldab üheks aastaks kütuse (maagaasi) hinnakorrektsiooni väärtuses 0,05 €/MWh.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet on kooskõlastanud oma 30.11.2012 otsusega nr. 7.1-3/12-147 AS-le Põlva Soojus hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinnaks käibemaksuta 70,65 €/MWh. Piirhind sisaldab üheks aastaks kütuse (maagaasi) hinnakorrektsiooni väärtuses 0,70 €/MWh, s.o. perioodiks november 2012 kuni oktoober 2013.

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Tulenevalt maagaasi hinnatõusust ja OÜ-lt Põlva SEJ sisseostetava soojuse uuest piirhinnast kooskõlastas Konkurentsiamet  oma 12.06.2012 otsusega nr 7.1-3/12-079 AS-le Põlva Soojus hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinna käibemaksuta 72,79 €/MWh (koos käibemaksuga 87,35 €/MWh).

Tulenevalt Kaugkütteseaduse §8 punkt 4 kohaselt hakkab nimetatud piirhind võrgupiirkonnas kehtima alates 16.07.2012.a.