AS Põlva Soojuse Põlva ja Ahja võrgupiirkonnale müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Hea soojatarbija

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 21.12.2018 nr 7-3/2018-157 on AS Põlva Soojusele kooskõlastatud soojusenergia piirhinnaks Põlva võrgupiirkonnas 51,14 €/ MWh, millele lisandub käibemaks. Hind rakendatakse alates 01.02.2019.

AS Põlva Soojuse Ahja võrgupiirkonna soojusenergia hind alates 01.01.2019 on 63,70 €/ MWh (kooskõlastatud piirhind 66,20 €/ MWh).

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

 

Ühinemisleping AS Põlva Soojus ja OÜ Ahja Soojus

Põlva võrgupiirkonnale müüdava soojuse uue piirhinna kehtestamine

Hea soojatarbija!

AS Põlva Soojus annab teada, et seoses soojuse tootmiseks kasutatavate kütuseliikide hinnakasvu tõttu oleme sunnitud jätkusuutlikkuse tagamiseks Põlva võrgupiirkonnas kehtestama Konkurentsiameti otsusega  12.11.14 nr 7.1-3/14-089 kooskõlastatud piirhinna käibemaksuta 49,00 eurot megawatt-tunni eest (käibemaksuga 58,80 €/MWh), mis hakkab kehtima 01. september 2018.

Uue piirhinna kehtestamine on tingitud eelkõige hakkepuidu hinna märgatavast tõusust. Antud taastuvkütusega toodetakse kuni 2/3 katlamajast väljastatavast aastasest soojuse kogutoodangust.

Soojust soovides,

AS Põlva Soojus

 

Soojustorustike ümberehitustöödest aastal 2017

Suurim ja ulatuslikum ümberehitustöö 2017. aastal saab olema Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine. Uus tn 4 kambrist kuni Edu parkla kambrini vahetatakse välja vana soojustorustik. Lisaks saavad uue torustiku Kesk 40, Kesk 38, Uus 9 ja Uus 7.

Teise lõiguna vahetatakse soojustorustik välja Uus 4 kambrist kuni J. Käisi 3 kambrini ja uued sisendid saavad Põlva Haigla ning Põlva Spordikooli ujula.

Rekonstrueerimist vajav kaugküttetorustik on rajatud aastatel 1974-77. Torustik on aja jooksul oksüdeerunud ja esineb lekkeid. Toru isolatsioon on halvas seisukorras. Torustik paikneb betoonkünades, mille drenaaž ei ole piisav ja sademeveed ujutavad kanalid üle ning torude isolatsioon saab kahjustada. Tagajärjeks on suhteliselt suur soojuse kadu. Nendel lõikudel on viimastel aastatel esinenud ka mitmeid torustiku avariisid.

Selle projektiga peab saama lahendatud amortiseerunud kaugkütte jaotustorustike rekonstrueerimine pikkusega 535 m ning antud lõiku jäävate hoonete ühendustorustike rekonstrueerimine pikkusega 298 m. Eesmärgiks on soojuskao vähendamine 544 MWh võrra aastas ja soojuse saamiseks maagaasi põletamisel tekkiv CO2 koguse vähendamine 22 tonni võrra.

Projekti „Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine“ abikõlblike kulude maksumus on 303 856 eurot. Riik toetab antud projekti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu Ühtekuuluvusfondist 151 928 euro ulatuses. AS Põlva Soojus omafinantseeringu osakaal on 151 928 eurot.

Juunikuus algavad ehitustööd toovad kaasa muutusi liikluskorralduses ja parkimises. Oleme hankes esitanud nõude, et soojusenergia katkestused toimuvad öisel ajal, kuna tarbijatel peab suvel olema tagatud soe vesi hommikust õhtuni. Loodame väga meie tarbijate mõistvale suhtumisele, sest tegemist saab olema suuremahulise ja keerulise tööga.

Teistest olulisematest töödest võib esile tuua J. Käisi tänava ümberehitustöödega kaasneva tee alla jäävate lõikude renoveerimise kogupikkusega 193,4 m ning Põlva Maavalitsusse mineva soojatorustiku väljavahetamise pikkusega 142,2 m. Tuglase tänava kõnnitee rajamisega toimub torustiku uuendus 135 m ulatuses ning uue soojustorustiku ehitame Põlvasse rajatavale keskväljakule. Trassi pikkuseks 220 m.

Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas soojustorustikke vastavalt 771,5 m ja 428,3 m. Aktsiaseltsil Põlva Soojus on hetkeseisuga soojatarbijaid 104 ja soojusega varustatavaid hooneid 143.

 

Teade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti “Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine” raames.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 31.03.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Hea soojatarbija!

Alates 01. detsembrist 2016 on AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 45,54 eurot megawatt-tunni eest ja koos käibemaksuga 54,65 €/MWh.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet kooskõlastas oma  otsusega  12.11.14 nr 7.1-3/14-089 AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale hinnavalemi ja selle alusel müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 47,94 €/MWh.
Piirhind sisaldab negatiivset korrektsiooni  -1,06 €/MWh soojuse müügimahu 26596 MWh täitumiseni. Pärast negatiivse korrektsiooni täitumist on soojuse piirhinnaks 49,00 €/MWh.

 

UUS PUIDUHAKKEL TÖÖTAV KATEL TÖÖS

Ettevõte on juurutanud projekti „Põlva linna J.Käisi tn katlamaja üleviimine taastuvale kütusele“. Uue, hakkepuidul töötava 4MW võimsusega katla käivitamisega väheneb ettevõtte sõltuvus imporditavast maagaasist, samuti alandab taastuvkütuse kasutamine soojuse hinda. Uue katlaga on võimalik toota kuni 2/3 katlamajast väljastatavast aastasest soojuse kogutoodangust.

Projekti  maksumus oli  1 147 000 eurot, selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 565 500 euroga Kyoto saastekvootide müügist saadud vahendite arvel.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet kooskõlastas oma 18.11.2013 otsusega nr 7.1-3/13-101 AS Põlva Soojus Põlva võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks käibemaksuta 66,57 €/MWh. Piirhind sisaldab üheks aastaks kütuse (maagaasi) hinnakorrektsiooni väärtuses 0,05 €/MWh.

 

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Konkurentsiamet on kooskõlastanud oma 30.11.2012 otsusega nr. 7.1-3/12-147 AS-le Põlva Soojus hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinnaks käibemaksuta 70,65 €/MWh. Piirhind sisaldab üheks aastaks kütuse (maagaasi) hinnakorrektsiooni väärtuses 0,70 €/MWh, s.o. perioodiks november 2012 kuni oktoober 2013.

TEADE SOOJUSE PIIRHINNAST

Tulenevalt maagaasi hinnatõusust ja OÜ-lt Põlva SEJ sisseostetava soojuse uuest piirhinnast kooskõlastas Konkurentsiamet  oma 12.06.2012 otsusega nr 7.1-3/12-079 AS-le Põlva Soojus hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinna käibemaksuta 72,79 €/MWh (koos käibemaksuga 87,35 €/MWh).

Tulenevalt Kaugkütteseaduse §8 punkt 4 kohaselt hakkab nimetatud piirhind võrgupiirkonnas kehtima alates 16.07.2012.a.